Realizujemy przedsięwzięcie pt.

„Rozwój PIEKARNIA – CUKIERNIA B.K. RUMIŃSCY Krzysztof Rumiński poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzujących procesy w przedsiębiorstwie.”

Projekt ten został objęty bezzwotnym wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach działania A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu w zakresie wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzenia o obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury”.

Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji i doposażenia PIEKARNI – CUKIERNI B.K. RUMINSCY, której głównym zakresem działalności jest produkcja przeróżnych gatunków pieczywa oraz wyrobów cukierniczych.

Inwestycji polega na modernizacji procesów wytwórczych i i obejmuje zakup linii do bułek, wydłużarki do ciast, urządzenia do prażenia i gotowania ziaren oraz wózka widłowego.

Realizacja całości założeń projektu pozwoli nam na dalszy dynamiczny rozwój i stanowić będzie klucz do wzmocnienia pozycji firmy na rynku przetwórstwa rolno-spożywczego, zarówno z perspektywy ekonomicznej, jak i jakościowej.

Realizacja całości założeń projektu i jego dofinansowanie ze środków KPO pozwoli Cukierni-Piekarni na dalsze utrzymywanie pozycji na rynku w segmencie – przetwórstwa rolno-spożywczego (niższy koszt energii pozwoli na stosowanie konkurencyjnej ceny zbytu swoich produktów, co zagwarantuje naszym dostawcom dalszą produkcję i gwarancję zbytu). Inwestycja w nowoczesny park maszynowy przyczyni się również do zmniejszenia presji na środowisko – poprzez obniżenie jednostkowego kosztu energetycznego wytworzenia wyrobu.

Wartość przedsięwzięcia (koszty netto): 1.666.436,14 zł

Wartość dofinansowania z UE: 833.218,07 zł

Realizacja przedsięwzięcia rozciąga się na okres od 01.12.2022 do 31.01.2024r.

Tytuł projektu: „Wprowadzenie na rynek regionalny innowacyjnego pieczywa wysokobłonnikowego, cechującego się najwyższymi walorami prozdrowotnymi”

 

Informacja o projekcie:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii wytwarzania pieczywa, cechującego się niespotykanym na świecie poziomem udziału błonnika owsianego, w tym jego najzdrowszej frakcji, czyli betaglukanu.

Technologia przewidziana do wdrożenia w ramach projektu została opracowana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (czołowa jednostka w skali kraju, wyspecjalizowana w segmencie spożywczym). w 2015r. technologia została zgłoszona do ochrony patentowej, wykazując wysoką zdolność patentową.

W ramach projektu Wnioskodawca nabędzie, zarówno licencję na stosowanie technologii, wraz z wymaganym knowhow, oraz środki trwałe niezbędne do wdrożenia nowej technologii i wytwarzania innowacyjnego pieczywa.

Wnioskodawca jako pierwsza piekarnia w województwie kujawsko-pomorskim, wprowadzi nową technologię i nowy asortyment do oferty.

Wartość projektu: 990 000,00 zł

Wartość dofinansowania (wkładu z Funduszy Europejskich): 445 000,00 zł

Zamówienia w ramach projektu:

 

Zapytanie ofertowe na mieszałkę – Postępowanie ofertowe Ruminscy_mieszalka.pdf

Zapytanie ofertowe na piec jednokomorowy – Postępowanie ofertowe Ruminscy_piec.pdf